Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra

2017.02.17.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-4/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az á truházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 28. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. A polgármester és a jegyző beszámolója az átruházott hatáskörb en hozott
döntések tapasztalatairól (29. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester, Ezerné dr. Huber Éva
jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló a nemzetközi munkacsoport 2016. évi munkájáról és az
önkormányzat 2017. évi nemzetközi tervének elfogadása (30. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügy i
beszámolója (31. sz. előterjesztés)
Előadó: Paksi Ferenc parancsnok
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület 2016. évi
munkájáról (32. sz. előterjesztés)
Előadó: Balogné Ezer Ildikó, a Törpi tanya Alapítvány vezetője
Ványi-Tegzes Szilvia, a Csodavár Egyesület vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság 

VI. A városi sportegyesületek 2016 . évi tájékoztatója (33. sz. elő terjesztés)
Előadó: sportegyesületek elnökei
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. A városi sportegyesületek 2017. évi támogatása és sportfinansz írozása (34.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyerm ekjóléti
Társulása társulási megállapodás ának módosításáról (35. sz. elő terjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat Appelshoffer Ágnes polgármester 2017. évi szabadságol ási
ütemtervének elfogadására (36. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés bérleti szerződés felmondás áról (37. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi továb bi
finanszírozási igényeiről (38. sz. előterjesztés) Az előterjesztés további
egyeztetés követően később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz beny újtott „A
Paksi Társadalmi Tanács Koordinációs Munkacsoportjához benyújtott
projektötletek részletes terveinek elkészíttetése" tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges tervező kiválasztásáról (39. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés értékvédelmi rendelet alóli felmentésről (40. sz. előte rjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
XIV. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szerve zeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (41. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés Tolna Város Önkormányzata kitüntető díjainak adományozá sáról szóló
11/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (42. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a Zeneiskolai térítési és tandíjakról szóló 15/1997. (X .1.) Ör. rendelet
hatályon kívül helyezéséről (43. sz. előterjesztés)
 
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Javaslat közműfejlesztési hozzá járulásról szóló rendelet megalkotására (44.
sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Döntés az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben
dolgozó közalkalmazottak lakáshoz jutásának, valamint lakásuk felújításának
és korszerűsítésének támogatásár ól szóló 13/2004. (III.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésé ről (45. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a Tolnai Polgármesteri Hivatal köz tisztviselői számára biztosítot t
juttatásokról, támogatásokról s zóló 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról (46. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (47. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok
beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (48. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (49. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. február 16.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár